1-13-3- سالمونلا21
1-13-4- سودوموناس آئروژینوزا21
1-13-5- کورینه باکتریوم رناله22
1-13-6- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی23
1-14- قارچ23
1-14-1- کاندیدا آلبیکنز24
1-14-2- آسپرژیلوس نایجر24
1-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم25
1-15- مروری بر کاربردهای کمپلکسهای فلزی باز شیف در حوزه زیست شناسی26
1-16- ولتامتری چرخهای32
1-17- آنالیز حرارتی33
1-17-1- تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA)34
1-17-2- گرما وزن سنجی (TGA)34
فصل دوم بخش تجربی
2-1- مواد شیمیایی و حلال‏ها36
2-2-1- محیط کشت، باکتری، قارچ، آنتی بیوتیک و وسایل مورد استفاده36
2-2-1-1- محیط کشتهای مورد استفاده36
2-2-1-2- باکتریهای گرم منفی36
2-2-1-3- باکتری گرم مثبت37
2-2-1-4- قارچها37
2-2-1-5- آنتی بیوتیکهای شاهد37
2-2-1-6- وسایل مورد استفاده در بخش میکروبی37
2-2- دستگاه‏های مورد استفاده37
2-2-1- طیف مادون قرمز37
2-2-2- طیف رزونانس مغناطیسی هسته (H-NMR1) و (C-NMR13)37
2-2-3- طیف ماورای بنفش-مرئی (UV-Vis)38
2-2-4- نقطه ذوب38
2-2-5- هدایت مولی38
2-2-6- آنالیز عنصری38
2-2-7- الکتروشیمی38
2-2-8- آنالیز حرارتی38
2-2-9- میکروسکوپ الکترونی روبشی39
2-2-10- گرم خانه39
2-2-11- اتوکلاو39
2-3- سنتز لیگاند دو دندانه‌ باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان39
2-4- سنتز کمپلکس ZnLCl240
2-5- سنتز کمپلکس ZnLBr241
2-6- سنتز کمپلکس ZnLI242
2-7- سنتز کمپلکس CdLCl242
2-8- سنتز کمپلکس CdLBr243
2-9- سنتز کمپلکس CdLI244
2-10- سنتز کمپلکس HgLCl245
2-11- سنتز کمپلکس HgLBr246
2-12- سنتز کمپلکس HgLI246
2-13- سنتز کمپلکس ZnL(NCS)247
2-14- سنتز کمپلکس CdL(NCS)248
2-15- سنتز کمپلکس HgL(SCN)249
2-16- سنتز کمپلکس ZnL(N3)250
2-17- سنتز کمپلکس CdL(N3)251
2-18- سنتز کمپلکس HgL(N3)251
2-19- بررسیهای زیست شناسی52
2-19-1- استریل کردن وسایل52
2-19-2- تهیه محیط کشت آگار و براث53
2-19-3- کشت باکتری53
2-20- آزمونهای بررسی خواص ضد باکتریایی53
2-20-1- روش انتشار دیسک53
2-20-2- اندازهگیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC)54
2-20-3- اندازهگیری حداقل غلظت باکتری کشی (MBC)54
2-21- آزمون بررسی خواص ضد قارچی54
2-21-1- روش انتشار دیسک55
2-22- بررسی الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکسها55
2-23- بررسی حرارتی لیگاند و کمپلکسهای روی55
2-24- بررسی ریختشناسی کمپلکس روی آزید ، کادمیم کلرید و جیوه برمید55
فصل سوم بحث و نتیجه گیری
3-1- مقدمه57
3-2- بررسی طیف‏های زیر قرمز (IR) لیگاندL57
3-2-1- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Zn(II)58
3-2-2- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Cd(II)59
3-2-3- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Hg(II)60
3-3- بررسی طیف‌های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR60
3-3-1- طیف‏ رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR مربوط به لیگاند دو دندانه‌ای باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان(L)60
3-3-2- طیف‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLCl261
3-3-3- طیف‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLBr263
3-3-4- طیف‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnLI263
3-3-5- طیف‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnL(NCS)264
3-3-6- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس ZnL(N3)265
3-3-7- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLCl266
3-3-8- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLBr267
3-3-9- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdLI268
3-3-10- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(NCS)269
3-3-11- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس CdL(N3)270
3-3-12- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLCl271
3-3-13- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLBr272
3-3-14- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgLI272
3-3-15- طیف‏‏‏‏‏های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgL(SCN)273
3-3-16- طیف رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR کمپلکس HgL(N3)274
3-4- بررسی طیف‎های الکترونی UV-Vis75
3-5- آنالیز عنصری76
3-6- بررسی هدایت های مولی77
3-7- بررسی خواص ضد باکتریایی78
3-7-1- بررسی خواص ضد باکتریایی لیگاندL79
3-7-2- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLCl279
3-7-3- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLBr279
3-7-4- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnLI279
3-7-5- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(NCS)279
3-7-6- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس ZnL(N3)280
3-7-7- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLCl280
3-7-8- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLBr280
3-7-9- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdLI280
3-7-10- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(NCS)280
3-7-11- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس CdL(N3)281
3-7-12- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLCl281
3-7-13- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLBr281
3-7-14- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgLI281
3-7-15- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(SCN)281
3-7-16- بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس HgL(N3)281
3-8- بررسی خواص ضد قارچی85
3-8-1- بررسی خواص ضد قارچی لیگاند L85
3-8-2- بررسی خواص ضد قارچیZnLCl286
3-8-3- بررسی خواص ضد قارچی ZnLBr286
3-8-4- بررسی خواص ضد قارچی ZnLI286
3-8-5- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(NCS)286
3-8-6- بررسی خواص ضد قارچی ZnL(N3)286
3-8-7- بررسی خواص ضد قارچی CdLCl286
3-8-8- بررسی خواص ضد قارچی CdLBr287
3-8-9- بررسی خواص ضد قارچی CdLI287
3-8-10- بررسی خواص ضد قارچی CdL(NCS)287
3-8-11- بررسی خواص ضد قارچی CdL(N3)287
3-8-12- بررسی خواص ضد قارچی HgLCl287
3-8-13- بررسی خواص ضد قارچی HgLBr287
3-8-14- بررسی خواص ضد قارچی HgLI288
3-8-15- بررسی خواص ضد قارچی HgL(SCN)288
3-8-16- بررسی خواص ضد قارچی HgL(N3)288
3-9- تجزیه حرارتی90
3-9-1-1- بررسی تجزیه حرارتی لیگاند91
3-9-1-2- بررسی تجزیه حرارتی کمپلکس ZnLBr291
3-9-2- تعیین پارامترهای سینتیکی با استفاده از نمودارهای TG92
3-10- بررسی نتایج الکتروشیمی97
3-11- محاسبات تئوری99
3-11-1- نتایج محاسبات تئوری بر روی لیگاند99
3-11-2- نتایج محاسبات تئوری بر روی کمپلکسهای روی100
نتیجه‏گیری102
منابع103
پیوست107
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس هایZn(II) ………………………………………………………62
جدول 3-2 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس‎های (Cd(II ……………………………………………………..62
جدول 3-3 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس‎های Hg(II)……………………………………………………….63
جدول 3-4 ? (nm) و ? (M-1cm-1) مربوط به لیگاند و کمپلکس‎های سنتز شده………………………………………………79
جدول 3-5 نتایج آنالیز عنصری لیگاند و تعدادی از کمپلکس‎ها و مقایسه آن با مقادیر تئوری …………………………….80
جدول 3-6 حدود هدایت حد مولی الکترولیت ها در دمای C? 25………………………………………………………………………..81
جدول 3-7 هدایت های مولی مربوط به لیگاند و کمپلکس های سنتز شده در حلال کلروفرم و DMF…………….81
جدول 3-8 محدوده ممانعت کننده رشد ( میلی متر)……………………………………………………………………………………………..87
جدول 3- 9 محدوده ممانعت کننده رشد آنتی بیوتیکهای شاهد (میلی متر)…………………………………………………….87
جدول 3-10 حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC)…………………. 88
جدول 3-11 محدوده ممانعت کننده رشد ( میلی متر)………………………………………………………………………………………….93
جدول 3-12 مراحل تجزیه گرمایی…………………………………………………………………………………………………………………………..95
جدول 3-13 پارامترهای سینتیکی تعیین شده از طریق TG………………………………………………………………………………..98
جدول 3-14 پتانسیل های آندی و کاتدی……………………………………………………………………………………………………………..101
جدول 3-15 نتایج محاسبهی انواع انرژی ها به روش تئوری بر روی لیگاند ………………………………………………………102
جدول 3-16 نتایج محاسبهی طول پیوند ها و انواع پیچش ها به روش تئوری بر روی لیگاند …………………………..102
جدول 3-17 نتایج محاسبهی طول پیوند ها به روش تئوری بر روی کمپلکس های روی ………………………………….103
جدول 3-18 نتایج محاسبهی زوایای مختلف به روش تئوری بر روی کمپلکس های روی …………………………………103
جدول 3-19 نتایج محاسبهی انواع پیچش ها به روش تئوری بر روی کمپلکس های روی ………………………………..103
جدول 3-20 نتایج محاسبهی انواع انرژی ها به روش تئوری بر روی کمپلکسهای روی ………………………………….104
جدول 3-21 نتایج محاسبه تغییرات انتالپی، تغییرات انتروپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس……………………………….104
جدول 3-22 نتایج محاسبه انرژی پیوند کمپلکسهای روی ……………………………………………………………………………….104
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1- طیف IR لیگاند L ……………………………………………………………………………………………………………………………..107
شکل 3-2- طیف UV-Vis لیگاند L در حلال کلروفرم ………………………………………………………………………………………107
شکل 3-3- طیف H-NMR1 لیگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………………………………108
شکل 3-4- طیفC-NMR13 لیگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………………………..108
شکل 3-5- ولتاموگرام لیگاند L و نمک TBAH در حلال استونیتریل ……………………………………………………………….109
شکل 3-5-1- ولتاموگرام لیگاند L و نمک TBAH در حلال DMF …………………………………………………………………109
شکل 3-6- نمودارTG و DTA لیگاند L …………………………………………………………………………………………………………….110
شکل 3-7- طیف IR کمپلکس ZnLCl2 ……………………………………………………………………………………………………………..110
شکل 3-8- طیف UV-Vis کمپلکس ZnLCl2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………………..111
شکل 3-9- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………111
شکل 3-10- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………….112
شکل 3-11- ولتاموگرام کمپلکس ZnLCl2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………112
شکل 3-12- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLCl2 ………………………………………………………………………………………..113
شکل 3-13- طیف IR کمپلکس ZnLBr2……………………………………………………………………………………………………………113
شکل 3-14- طیف UV-Vis کمپلکس ZnLBr2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..114
شکل 3-15- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………..114
شکل 3-16- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………115
شکل 3-17-ولتاموگرام کمپلکس ZnLBr2 در حلال استونیتریل ……………………………………………………………………….115
شکل 3-18- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLBr2 ………………………………………………………………………………………..116
شکل 3-18-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 ……………………………………………………………..116
شکل 3-18-2-نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 …………………………………………………………….117
شکل 3-19- طیف IR کمپلک ZnLI2 …………………………………………………………………………………………………………………117
شکل 3-20- طیف UV-Vis کمپلکس ZnLI2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………………………118
شکل 3-21- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………….118
شکل 3-22- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………..119
شکل 3-23- ولتاموگرام کمپلکس ZnLI2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………….119
شکل 3-24- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………………………………..120
شکل 3-24-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………120
شکل 3-24-2- نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 ……………………………………………………………….121
شکل 3-25- طیف IR کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………………………….121
شکل 3-26- طیف UV-Vis کمپلکس ZnL(NCS)2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………….122
شکل 3-27- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………..122
شکل 3-28- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………123
شکل 3-29-ولتاموگرام کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال استونیتریل ……………………………………………………………….123
شکل 3-30- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………124

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 3-30-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………….124
شکل 3-30-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 …………………………………………………….125
شکل 3-30-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………125
شکل 3-31- طیف IR کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………………………………………………………126
شکل 3-32- طیف UV-Vis کمپلکس ZnL(N3)2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………….126
شکل 3-33- طیف H-NMR1 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………127
شکل 3-34- طیف C-NMR13 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
شکل 3-35- ولتاموگرام کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………….128
شکل 3-36- نمودارTG وDTA کمپلکس ZnL(N3)2 ……………………………………………………………………………………..128
شکل 3-36-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………….129
شکل 3-36-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………….129

شکل 3-36-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………129
شکل 3-37- طیف IR کمپلکس CdLCl2 ………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 3-38-طیف UV-Vis کمپلکس CdLCl2 در حلال دی متیل فرمامید ………………………………………………….130
شکل 3-39- طیف H-NMR1 کمپلکس CdLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده(DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-40- طیف C-NMR13کمپلکس CdLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-41-ولتاموگرام کمپلکس CdLCl2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………..132
شکل 3-42- طیف IR کمپلکس CdLBr2 ………………………………………………………………………………………………………….132
شکل 3-43- طیف UV-Vis کمپلکس CdLBr2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..133
شکل 3-44- طیف H-NMR1 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………133
شکل 3-45- طیف C-NMR13 کمپلکس CdLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………134
شکل 3-46- ولتاموگرام کمپلکس CdLBr2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………134
شکل 3-47- طیف IR کمپلکس CdLI2 ……………………………………………………………………………………………………………..135
شکل 3-48- طیف UV-Vis کمپلکس CdLI2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………………..135
شکل 3-49- طیف H-NMR1 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………136
شکل 3-50- طیف C-NMR13 کمپلکس CdLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………….136
شکل 3-51- ولتاموگرام کمپلکس CdLI2 در حلال استونیتریل ………………………………………………………………………….137
شکل 3-52- طیف IR کمپلکس CdL(NCS)2 …………………………………………………………………………………………………137
شکل 3-53-طیف UV-Vis کمپلکسCdL(NCS)2 در حلال دی متیل فرمامید …………………………………………138
شکل 3-54- طیف H-NMR1 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
شکل 3-55- طیف C-NMR13 کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….139
شکل 3-56- ولتاموگرام کمپلکس CdL(NCS)2 در حلال استونیتریل ……………………………………………………………..139
شکل 3-57- طیف IR کمپلکس CdL(N3)2 ………………………………………………………………………………………………………140
شکل 3-58-طیف UV-Vis کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دی متیل فرمامید ……………………………………………..140
شکل 3-59- طیف H-NMR1 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 3-60- طیف C-NMR13 کمپلکس CdL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 3-61- ولتاموگرام کمپلکس CdL(N3)2 در حلال استونیتریل …………………………………………………………………..142
شکل 3-62- طیف IR کمپلکس HgLCl2 …………………………………………………………………………………………………………..142
شکل 3-63- طیف UV-Vis کمپلکس HgLCl2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..143
شکل 3-64- طیف H-NMR1 کمپلکس HgLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………143
شکل 3-65- طیف C-NMR13 کمپلکس HgLCl2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………144
شکل 3-66- ولتاموگرام کمپلکس HgLCl2 در حلالDMF ……………………………………………………………………………..144
شکل 3-67- طیف IR کمپلکس HgLBr2 ………………………………………………………………………………………………………….145
شکل 3-68- طیف UV-Vis کمپلکس HgLBr2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………………….145
شکل 3-69- طیف H-NMR1 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………..146
شکل 3-70- طیف C-NMR13 کمپلکس HgLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………..146
شکل 3-71- ولتاموگرام کمپلکس HgLBr2 در حلالDMF …………………………………………………………………………….147
شکل 3-72- طیف IR کمپلکس HgLI2 …………………………………………………………………………………………………………….147
شکل 3-73- طیف UV-Vis کمپلکس HgLI2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………….148
شکل 3-74- طیف H-NMR1 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………..148
شکل 3-75- طیف C-NMR13 کمپلکس HgLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………149
شکل 3-76- ولتاموگرام کمپلکس HgLI2 در حلال DMF ……………………………………………………………………………….149
شکل 3-77- طیف IR کمپلکس HgL(SCN)2 ………………………………………………………………………………………………..150
شکل 3-78- طیف UV-Vis کمپلکس HgL(SCN)2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………..150
شکل 3-79- طیف H-NMR1 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………151
شکل 3-80- طیف C-NMR13 کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………….151
شکل 3-81- ولتاموگرام کمپلکس HgL(SCN)2 در حلال DMF …………………………………………………………………..152
شکل 3-82- طیف IR کمپلکس HgL(N3)2 ……………………………………………………………………………………………………..152
شکل 3-83-طیف UV-Vis کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دی متیل فرمامید ……………………………………………..153
شکل 3-84- طیف H-NMR1 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….153
شکل 3-85- طیف C-NMR13 کمپلکس HgL(N3)2 در حلال دی متیل سولفوکسید دوتره شده (DMSO-d6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….154
شکل 3-86-ولتاموگرام کمپلکس HgL(N3)2 در حلال DMF…………………………………………………………………………..154
شکل 3-87- ساختار بهینه لیگاند L بر اساس محاسبات تئوری…………………………………………………………………………….155
شکل 3-88- ساختار بهینه کمپلکس ZnLCl2 بر اساس محاسبات تئوری…………………………………………………………..155
شکل 3-89- ساختار بهینه کمپلکس ZnLBr2 بر اساس محاسبات تئوری………………………………………………………….155
شکل 3-90- ساختار بهینه کمپلکس ZnLI2 بر اساس محاسبات تئوری……………………………………………………………..156
شکل 3-91- ساختار بهینه کمپلکس ZnL(NCS)2 بر اساس محاسبات تئوری…………………………………………………156
شکل 3-92- ساختار بهینه کمپلکس ZnL(N3)2 بر اساس محاسبات تئوری………………………………………………………156
شکل 3- 93- SEM کمپلکس ZnL(N3)2…………………………………………………………………………………………………………..157
شکل 3- 94- SEM کمپلکس CdLCl2………………………………………………………………………………………………………………157
شکل 3- 95- SEM کمپلکس HgLBr2………………………………………………………………………………………………………………157
فصل اول
مقدمه و اصول مقدماتی
1-1- شیمی کوئوردیناسیون1
کمپلکس ترکیبی است متشکل از یک اتم فلز مرکزی و دو یا چند اتم، ملکول یا یون که لیگاند نامیده میشود. لیگاندها دارای اتمهای غیر فلزیاند که مانند باز لوییس جفت الکترون در اختیار فلز مرکزی که معمولاً یک فلز واسطه است و به عنوان اسید لوییس عمل میکند، قرار میدهند. بنابراین پیوند در کمپلکسها از نوع داتیو یا کئوردیناسیون2 است. به همین دلیل آنها را ترکیبات کئوردیناسیون نیز می‌نامند [1].
1-2- تاریخچه
شیمی فلزات واسطه ارتباط وسیعی با شیمی ترکیبهای کئوردیناسیون دارد. این ترکیبها که به کمپلکسها نیز موسومند، نقش بسیار مهمی در زندگی امروزی ما دارند. مطالعه و بررسی آنها برای درک مفاهیم پیوند شیمیایی و آگاهی یافتن از قواعد و قوانین حاکم بر شیمی معدنی و فراگیری آن نقش برجستهای دارد. علاوه بر اهمیت کاربردی و اقتصادی آن، این ترکیبات از نقطه نظر بررسیهای نظری نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. برای سالیان دراز کمپلکسها فقط مورد توجه شیمیدانان نظری ومعدنی بودند، اما امروزه کاربرد مهم این ترکیبات بخصوص در زمینه درک فرآیندهای زیستی مشخص شده است [2]. تعیین تاریخ دقیق کشف اولین ترکیب کمپلکس فلزی، کار دشواری است.شاید نخستین ترکیب کمپلکسی که در تاریخ ثبت شدهاست کمپلکسی به نام آبی پروس3 باشد، این ترکیب در آغاز سده نوزدهم توسط دیزباخ 4تهیه گردید [3]. یونهای فلزی علاوه بر نقشی که در دینامیک فرآیندهای بیولوژیکی و پایدار کردن صورتبندیهای بیومولکولهای بزرگ ایفا می کنند، به
صورت مواد معدنی بلورین و یا مواد بی شکل به عنوان اجزاء تشکیل دهنده در بسیاری از موجودات زنده نیز اهمّیت دارد [4].
1-3- اعداد کوئوردیناسیون5
در یک کمپلکس تعداد لیگاندهایی که در اطراف اتم مرکزی قرار دارند، عدد کوئوردیناسیون نامیده میشود. اعداد کوئوردیناسیون بین 1 تا 12 تغییر میکنند.
1-3-1- عدد کوئوردیناسیون 4
این عدد کئوردیناسیون جایگاه مهمی در شیمی کئوردیناسیون دارد. فرمهای ساختمانی محتمل عبارتند از چهاروجهی کج (D2d)، تتراهدرال یا چهار وجهی (Td)، مسطح مربعی (D4h). از بین این ساختارها، دو فرم تتراهدرال و مسطحی مربع متداول تر میباشند [5].

1-3-1-1- کمپلکسهای چهاروجهی
هیبریدهای ساختار چهاروجهی را میتوان به صورت sp3 یا sd3 توصیف کرده و در مورد ترکیبهای کوئوردیناسیون معمولاً مخلوطی از هر دو وجود دارد. هرچه لیگاندها حجیم تر باشند، امکان تشکیل کمپلکسهای چهار وجهی را بیشتر فراهم میکنند، زیرا در آرایش مسطح مربعی زاویه پیوندی برابر 90 درجه، اما در آرایش چهاروجهی برابر 5/109 درجه خواهد بود. از این رو اثر ممانعت فضایی کاهش مییابد و سیستم پایدار میشود. کمپلکسهای چهار وجهی ایزومر هندسی ندارند، برای آنها میدان ضعیف است و پارامغناطیس میباشند [3].
1-3-1-2- کمپلکسهای مسطح مربع
در این ساختار هیبرید شدن اوربیتالهای لایه ظرفیت اتم مرکزی از نوع dsp2 است که در آن اوربیتال d شرکت کننده در هیبرید شدن، اوربیتالهای محوری y2-dx2 است و در واقع در راستای قطرهای مربع گسترش دارد و دو اوربیتال p که در این هیبرید شدن شرکت دارند، px و py هستند. هرچه لیگاندها کوچکتر و میزان هسته دوستی آنها بیشتر و اتم مرکزی حجیمتر و دارای بار مؤثر هسته بیشتر باشد، امکان جفت شدن الکترونها در اوربیتالها و یا ارتقای آنها به تراز بالاتر وجود دارد. این اوربیتالها (جز در مورد کمپلکسهای d7 و d9 ) کم اسپین6 هستند. یعنی تا حد امکان از تعداد الکترونهای جفت نشده کاسته شده و غالباً به صورت گونههای دیامغناطیس در میآیند. با توجه به این که در بیشتر کمپلکسهای مسطح مربعی، صفحهای که مولکول در آن قرار دارد، صفحه تقارن آن گونه را تشکیل میدهد، بنابراین فاقد فعالیت نوری7 خواهند بود [3].
1-4- روی8
روی دارای آرایش الکترونی به صورت [Ar] (3d10) (4s2) و دو عدد اکسایش (1+) و (2+) می‌باشد که حالت اکسایش (1+) آن بسیار نادر است. کمپلکس‌های روی، به طور معمول عددهای کوئوردیناسیون چهار، پنج و شش دارند به ویژه عدد کوئوردیناسیون پنج برای روی متداول است. طیف جذبی این ترکیبها یک نوار جذبی نشان می‌دهد که مربوط به انتقال بار است. کمپلکسهای روی(II) معمولاً بافرهای خوبی هستند و از آنها برای کنترل pH دردستگاه حیاتی استفاده میشود. از دیگر کاربردهای غیر آنزیمی این یون، کمک به تشکیل ساختارهای مناسب برای DNA و پلیپپتیدها است. یون Zn2+ یک اسید لوویس متداول در سیستمهای بیوشیمیایی است. خاصیت اسیدلوویس به میزان زیادی به نسبت بار به اندازه کاتیون بستگی دارد. اندازه شعاع یونی روی(II)، 74 پیکومتر است که نسبت به بسیاری از کاتیونهای دوظرفیتی دیگر، کوچکتر و بنابر این اسید لوویس بهتری است [6].
1-5- کادمیم9
آرایش الکترونی کادمیم به صورت [Kr] (4d10) (5s2) می‌باشد. کادمیم فلزی است دو ظرفیتی، نرم، چکشخوار، انعطاف پذیر، سمی و به رنگ سفید مایل به آبی که با چاقو به راحتی بریده می‏شود. شیمی کادمیم از نظر کاربردی بسیار جالب است، زیرا دو ایزوتوپ آن یعنی 113Cd, 111Cd دارای اسپین(2/1) بوده و برای مطالعات NMR مناسب میباشد. معمولی‏ترین حالت اکسیداسیون کادمیم 2+ میباشد، گرچه نمونههای کمیابی از 1+ نیز می‏توان پیدا کرد. طیف جذبی این ترکیب‌ها یک نوار جذبی نشان می‌دهد که مربوط به انتقال بار است. کمپلکسهای کادمیم به طور معمول عددهای کئوردیناسیون 4و5 و6 دارند [7].
وجود کادمیم (II) در بدن باعث میشود یونهای Ca2+ جای خود را به آن بدهند، زیرا از نظر اندازه و بار مشابه میباشند و با این جایگزینی استخوانها به تدریج پوک و شکننده میشوند. کادمیم از راه کشیدن سیگار وارد بدن میشود، زیرا گیاه توتون قابلیت جذب بالای کادمیم از خاک را دارد. دنبالکردن واکنشهای کادمیم به دلیل سمیت آن در زیست شناسی حائز اهمیت است [8].
1-6- جیوه10
آرایش الکترونی جیوه به صورت [Xe] (5d10) (6s2)می‌باشد. جیوه که فلزی سنگین، نقره‌ای و سمی است، تنها فلزی است که در دماهای معمولی محیط، حالت مایع دارد. جیوه دارای دو عدد اکسایش (1+) و (2+) است. فلز جیوه در حالت اکسایش (2+) دارای آرایش الکترونی [Xe] (5d10) می‏باشد و در حالت اکسایش (1+) آرایش الکترونی [Xe] (5d10) (6s1) می‏باشد. طیف جذبی این ترکیب‌ها یک نوار جذبی نشان می‌دهد که مربوط به انتقال بار است.
1-7- چگونگی تشکیل پیوند در ترکیبات کوئوردیناسیون
ترکیبات کوئوردیناسیون، ساختار و خواص ویژهای از خود نشان میدهند. برای توجیه این خواص و ارتباط آن با ماهیت پیوند بین اتم مرکزی و لیگاندها، با گذشت زمان چهار نظریه متمایز توسط دانشمندان ارائه شد :
– نظریهی پیوند ظرفیت 11(VBT)
– نظریهی میدان بلور (CFT)12
– نظریه‌ی میدان لیگاند(LFT)13
– نظریهی اوربیتال مولکولیMO))14
– مدل همپوشانی زاویه‌ای(AOM) 15
1-8- انواع انتقالهای الکترونی
این انتقالها به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :
1-8-1- انتقالهای میدان لیگاند16 یا d-d
شامل انتقالات الکترونی میان اوربیتالهایی هستند که ماهیت فلزی دارند و حاصل شکافتگی اوربیتالهای همتراز d بر اثر میدان بلور میباشند. این جهشها دارای انرژی هستند که از زیر قرمز نزدیک تا فرابنفش را در بر میگیرد. بنابراین، این نوع جهش الکترونی و جذب مربوط به آن عامل اصلی پیدایش رنگ ترکیبهای کمپلکسهای فلزهای واسطه است [3].
1-8-2- انتقالهای جابجایی بار17
از یک فرآیند انرژی یونش- الکترونخواهی سرچشمه میگیرد و شامل انتقال الکترون از یک اوربیتال مولکولی است که عمدتاً خصلت لیگاند را دارد به اوربیتال مولکولی دیگر که عمدتاً خصلت فلزی و یا بالعکس دارد میباشد. این طیفها معمولاً دارای شدت بسیار زیاد هستند.
این نوع طیفها به دو دسته تقسیم میشوند:
1-8-2-1- انتقال جابجایی از لیگاند به فلز 18 (LMCT)
در صورتیکه لیگاندهای یک کمپلکس دارای زوج الکترونهای تنها با انرژی نسبتاً بالا باشند و فلز دارای اوربیتالهای خالی با سطح انرژی پایین باشد، نوارهای انتقال بار در ناحیه مریی طیف دیده می‌شود و در نتیجه کمپلکس دارای رنگ شدید خواهد بود.
1-8-2-2- انتقال جابجایی از فلز به لیگاند19 (MLCT)
این نوع انتقالات وقتی انتظار میرود که فلز به راحتی اکسیده شده و لیگاند به آسانی کاهیده شوند. لیگاندهای ?- اسیدی نظیر پیریدین، بی پیریدین و فنانترولین که اوربیتالهای خالی کم انرژی دارند، برای پذیرش یک الکترون از فلز مناسب میباشند. این لیگاندها با داشتن اوربیتالهای خالی ?*می‌توانند با کاتیونهایی نظیرTi3+، V2+، Fe2+و Cu+ که کاهنده خوبی هستند، ترکیبات رنگی زیادی را تشکیل دهند. فرایند انتقال بار معمولاً به یک واکنش اکسایش-کاهش کامل منتهی نمیشود. چون در این صورت پیوند برگشتی بین فلز- لیگاند از بین میرود [9].
1-8-3- انتقال‌های بین ظرفیتی20
این نوع انتقال‌ها در کمپلکس‌های دو هسته‌ای M-L-M مشاهده می‌شود که با برانگیختن الکترون از لایه‌ی ظرفیت یک اتم فلز به لایه‌ی ظرفیت اتم فلز دیگر همراه است. در این مورد اگر لیگاند پل‌ساز مناسبی بین دو مرکز فلزی وجود داشته باشد، انتقال بین ظرفیتی مربوطه دارای شدت کافی خواهد بود.
1-8-4- انتقالهای درون لیگاند21
این نوع انتقالات الکترونی، به جهش الکترون از یک اوربیتال در یک لیگاند به اوربیتال دیگر در همان لیگاند، صورت میگیرد و معمولاً با جذب انرژی از ناحیه فرابنفش همراه است. از این رو، کمتر تحت تاثیر کوئوردیناسیون شدن لیگاند قرار میگیرد. نوارهای جذبی این نوع جهشهای الکترونی تقریباً با همان شدت نوارهای انتقال بار و در مجاورت آنها قرار دارند. این نوع انتقال زمانی انجام میگیرد که لیگاند خود به تنهایی دارای یک کروموفور باشد و بنابراین بین اوربیتال‌هایی که عمدتاً بر روی لیگاند متمرکز هستند، انجام می‌پذیرد [10].
1-9- بازهای شیف22
تعداد ترکیبات کوئوردیناسیون در شیمی معدنی بسیار زیاد میباشد و یک دسته از این ترکیبات که اهمیت زیادی در مدل‎های سیستمهای زنده دارند کمپلکسهای باز شیف میباشند [11]. مطالعات آغازین بر روی این ترکیب‎ها را اتلینگ23 ، شیف و فیفر24 انجام دادند. این ترکیب‌ها اولین بار توسط دانشمندی بنام شیف در قرن نوزدهم شناسایی شدند و به افتخار وی این ترکیبات را بازهای شیف نامیدند [12]. بازهای شیف به عنوان پیگمنت و رنگ، کاتالیست، حدواسط سنتزهای آلی، پایدارکننده پلیمرها و در عین حال دارای دامنه گستردهای از فعالیتهای بیولوژیکی میباشند از جمله ضد قارچ، ضد باکتری، ضد مالاریا، ضد التهاب، آنتی ویروس و تب بر میباشند [13].
واکنشهای آلدهیدها یا کتونها با آمونیاک یا آمینهای نوع اول تحت شرایط اسیدی مناسب منجر به تولید یک “کربینول آمین” میشود که این حدواسط یک مولکول آب از دست میدهد و به “ایمین” یا “باز شیف” تبدیل میگردد.
1-9-1- نامگذاری اختصاری ترکیبات باز شیف
ترکیبات باز شیف عموماً با نام اختصاریشان که بر گرفته از ترکیبات کربونیلدار و آمین اولیه آنها میباشد نامگذاری میگردند. به عنوان مثال از تراکم 2-هیدروکسی سالیسیل آلدهید با اتیلن دیآمین باز شیفی به نام N,N- بیس(سالیسیدین) اتیلن دیآمین حاصل میگردد که به نام اختصاری “سالن”25 نامگذاری میشود. اگر استخلاف سادهای به باز شیف اضافه شوند، قبل از نام اختصاری باز شیف اولیه، نام گروه استخلاف شده ذکر میگردد، به عنوان مثال: متیل- سالن

1-9-2- تهیه بازهای شیف
کمپلکسهای باز شیف به 4 روش قابل تهیه هستند
1- استفاده از الکوکسید فلزی
2- استفاده از آلکیلهای فلزی: انواع آلکیلهای فلزات گروه اصلی به طور تجاری در دسترس هستند که از این روش برای سنتز شیف بیسهای آهن، منگنز، وانادیم و مس استفاده میشود. این ترکیبات از واکنش بین هالید فلزی با عامل گرینیارد مزیتیل حاصل میشوند.
3- واکنش بین لیگاند باز شیف و استات فلزی تحت شرایط رفلاکس: بسیاری از کمپلکسهای باز شیف از این طریق حاصل میشوند.
4- پرتون زدایی از لیگاند باز شیف و سپس واکنش با هالید فلزی: مرحله پرتون زدایی در درجه حرارت اتاق صورت میگیرد و این روش یک روش عمومی برای تهیه باز شیف کمپلکسها در مقادیر زیاد است [14].
1-10- مروری بر کمپلکسهای سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II)
در سال 2002 محمودخانی و همکاران سنتز و شناسایی برخی کمپلکسهای باز شیف با لیگاند دو دندانه N’,N – بیس ( ? – فنیل سینامالدهید)- 1,2- دی ایمینو اتان را در حضور فلزات روی (II)، کبالت(II) و نیکل(II) انجام دادند. اطلاعات طیفی و شناسایی کمپلکس‏ها نشان داد که ساختار این کمپلکس‏ها با ساختار شبه چهار وجهی انطباق بسیار خوبی دارد شکل (1-1) [15].

شکل (1 – 1)

در سال2004 آید سنتز برخی از کمپلکسهای فلزی همچون کروم(III)، کبالت (II)، نیکل(II)، مس(II)، کادمیم(II) و جیوه(II) را با لیگاندهای باز شیف چند دندانه نشان داده شده در شکل (1-2) را انجام دادند. کمپلکسها از طریق آنالیز عنصری، آنالیز حرارتی و اسپکتروسکوپی مادون قرمز شناسایی شده و ساختار اکتاهدرال برای آنها پیشنهاد گردید[16].

شکل (1- 2)

در سال 2007 خان محمدی و همکاران سنتز کمپلکسهای باز شیف با فلزات منیزیم(II)، منگنز(II)، روی(II) و کادمیم(II) را انجام داده و از طریق اسپکتروسکوپی مادون قرمز،1H NMR ،NMR 13C شناسایی شدند و ساختار آنها با کریستالوگرافی اشعه ایکس به صورت دو هرمی پنتاگونالی تعیین گردید شکل (1-3) [17].

شکل (1- 3)
منتظرظهوری و همکاران در سال 2008 طی پژوهشی سنتز کمپلکسهای فلزات روی(II)، کادمیم(II) و جیوه(II) را با لیگاند نامتقارن بازشیف دودندانه انجام دادند. ترکیبات سنتزی از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C شناسایی شده و ساختار شبه چهار وجهی برای آنها پیشنهاد گردید. کمپلکسها در حلالDMF غیر الکترولیت بودند شکل (1-4) [18].

شکل (1-4)

مرشدی و همکاران طی پژوهشی در سال 2009 سنتز و شیمی کئوردیناسیون لیگاند جدید چهار دندانه باز شیف با گروه دهنده N2S2 را انجام دادند و کمپلکسهای تک هستهای و دو هستهای مس (I)را با فرمول عمومی [Cu(ca2dapte)]ClO4 , [{Cu(PPh3)(X)}2(ca2dapte)]
(X = I and Br) سنتز نمودند. ترکیبات سنتزی از طریق آنالیز عنصری، اسپکتروسکوپی فرا بنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز و1H NMR شناسایی شدند. ساختار کریستالی نیز از طریق پراش اشعه ایکس تک بلور به صورت شبه چهار وجهی در اطراف یون مس تعیین گردید شکل (1-5) [19].

شکل (1-5)
در سال 2010 خلجی و همکاران سنتز و شناسایی کمپلکسهای چهار هستهای مس (II) و کبالت (II)را با لیگاند باز شیف بیس(3- هیدروکسی پروپان آلدهید)- 1و2- اتیلن دی ایمین انجام دادند و از طریق آنالیز اشعه ایکس شناسایی نمودند. در این کمپلکسها لیگاند باز شیف از طریق N2O2 به فلزات کئوردینه میشود شکل (1-6) [20].

شکل (1-6)

در سال 2010 کیپور و همکاران نیز به سنتز برخی کمپلکسهای فلزات واسطه همچون نیکل(II)، مس(II) و روی (II)با لیگاندهای باز شیف ماکروسیکل پرداختند. به دلیل حلالیت کم محصولات قادر به جداسازی موثر نبودند. شناسایی این ترکیبات از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروسکوپی مادون قرمز انجام گرفت و در مورد روی علاوه بر این روشها از 1H NMR، 13C NMR نیز برای شناسایی استفاده شد کوئوردیناسیون لیگاند اطراف یون فلزی به صورت مربع مسطح انحراف یافته پیشنهاد گردیده است شکل (1-7) [21].

شکل (1- 7)

در سال 2011 منتظرظهوری و همکاران سنتز تعدادی از کمپلکسهای چهارکئوردینه با فلزات روی(II) و جیوه(II) و لیگاند ارایه شده در شکل (1-8) با فرمول عمومی MLX2 را انجام دادند. در کمپلکسهای سنتزی نسبت لیگاند به فلز 1:1 میباشد. با استفاده از آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی فرابنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز شناسایی ترکیبات انجام گرفت. تمامی ترکیبات در حلال DMF غیر الکترولیت هستند و ساختار شبه چهاروجهی جهت این کمپلکسها پیشنهاد شده است [22].

شکل (1-8)

در پژوهشی دیگر منتظرظهوری و همکاران سنتز کمپلکسهای متقارن دو دندانه را با لیگاند باز شیف انجام دادند و از طریق آنالیز عنصری، هدایت سنجی، اسپکتروسکوپی فرابنفش، اسپکتروسکوپی مادون قرمز شناسایی ترکیبات انجام گرفت. کلیه ترکیبات در حلال DMF غیر الکترولیت گزارش شده اند. با توجه به هدایت مولی و ویژگیهای طیفی مشخص شد کئوردینه شدن لیگاند آلی و یونهای هالید به فلز به صورت شبه چهار وجهی است شکل (1-9) [23].

شکل (1-9)


دیدگاهتان را بنویسید